Форма замовлення консультації з регулювання фондів у Португалії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

У Португалії процес створення фондів перебуває під суворим контролем як місцевих, так і європейських регуляторів. Національне законодавство разом із директивами Європейського Союзу забезпечують дотримання стандартів і процедур. Раніше ми вже публікували матеріал, в якому описано особливості заснування португальського фонду, а в цій статті ми розглянемо деякі аспекти, пов'язані з регулюванням роздрібних фондів Португальської Республіки.

Загальний огляд роздрібних фондів (Retail Funds) у Португалії

Роздрібні фонди в Португалії, згідно із законодавством, є інструментами колективного інвестування, призначені для залучення капіталу від приватних інвесторів. Вони можуть набувати різноманітних форм, включаючи загальні фонди інвестицій і спеціалізовані фонди нерухомості, кожен із яких підпорядковується своїм власним правилам і критеріям. Істотна частина цих фондів діє відповідно до європейських нормативів UCITS (Директива про уніфіковані інвестиційні фонди), що гарантують високий рівень захисту інвесторів і висувають суворі вимоги до управління та звітності.

Особливості роздрібних фондів у Португалії:

 • здійснюють інвестиційну діяльність щодо капіталу, отриманого від громадськості;
 • підкоряються принципу поділу ризиків;
 • діють на користь учасників.

Фонди, які не підпадають під дію директиви UCITS, регулюються як альтернативні інвестиційні фонди (AIF), що дозволяє їм гнучкіше управляти портфелями, але також накладає додаткові зобов'язання на рівні національного контролю та звітності. Незалежно від класифікації всі роздрібні фонди підлягають нагляду Комісії ринку цінних паперів (CМVM), яка відповідальна за дотримання нормативних стандартів і захист інвесторських прав.

Альтернативні інвестиційні фонди, засновані в Португалії (AIF), якщо вони поширюються публічно, можуть певною мірою асимілюватися з концепцією роздрібних фондів. Якщо Ви маєте намір зареєструвати португальський роздрібний фонд, варто враховувати, що така організація потребує ліцензування та може бути організована у формі:

 • класичної структури з паями, яка потребує наявності керуючого фондом;
 • схеми колективного інвестування з правосуб'єктністю (самоврядні або з уповноваженим управителем). Такі організації вимагають отримання попереднього дозволу CMVM та внесення капіталу.

Значення регулювання роздрібних фондів для економіки Португалії

Регулювання роздрібних фондів має значення для економічної стабільності Португалії. Воно не лише підтримує довіру інвесторів, а й сприяє прозорості та стабільності фінансових ринків. Чіткі регуляторні межі мінімізують ризики системного характеру та забезпечують захист капіталовкладень громадян. Це, своєю чергою, приваблює іноземні інвестиції та сприяє зростанню фінансового сектора.

Комплексне регулювання, яке відповідає міжнародним стандартам, робить португальський ринок привабливим для європейських і міжнародних фондових операторів, що сприяє диверсифікації економічної активності та створенню нових робочих місць. Крім того, суворі вимоги до управління та звітності зміцнюють загальну фінансову дисципліну, підвищуючи загальний рівень корпоративного управління в країні.

Регулювання роздрібних ринків у Португалії також відіграє ключову роль у захисті інтересів дрібних інвесторів, забезпечуючи їх поінформованість і доступ до справедливого та прозорого ринку. Ці заходи не лише запобігають фінансовим зловживанням, а й підтримують загальний економічний добробут, сприяючи сталому розвитку національної економіки.

Законодавче регулювання інвестфондів у Португалії

У Португалії регулювання роздрібних інвестфондів ґрунтується на кількох ключових нормативних актах, які забезпечують правові межі для їхньої роботи та управління. До цих актів відносяться:

 • Закон про фонди колективного інвестування (Закон UCI). Цей нормативний акт є основою для реалізації європейських директив UСITS та AIFMD у національне законодавство. Директива UCITS спрямована на створення спільного ринку для публічних колективних інвестиційних схем, а AIFMD регулює менеджерів альтернативних інвестиційних фондів, надаючи правила для управління та маркетингу.
 • Регламент Комісії з ринку цінних паперів (CMVM) №2/2015. Цей регламент деталізує застосування Закону UCI, встановлюючи специфічніші вимоги до операцій та управління підприємствами колективного інвестування. Він включає правила щодо структури управління, стратегій інвестування та захисту інтересів інвесторів.
 • Кодекс цінних паперів Португалії, ухвалений Декретом-законом № 486/99 від 13 листопада 1999 року та пізніше доповнений змінами, регулює широкий спектр фінансових інструментів та операцій на ринку цінних паперів, включаючи ті, які стосуються роздрібних фондів.

Роль і функції португальської комісії з ринку цінних паперів (CMVM)

Комісія з ринку цінних паперів (CMVM) відіграє центральну роль у регулюванні фінансових ринків, зокрема й роботі роздрібних фондів у Португалії. Ця організація є ключовим регулятором, який відповідає за нагляд за ринками цінних паперів та іншими фінансовими інструментами. CMVM прагне забезпечувати прозорість, ефективність і стабільність фінансових ринків, а також захищати інтереси інвесторів.

Основні функції CMVM:

 1. Нагляд і контроль. CMVM здійснює контроль за діяльністю всіх учасників ринку, включаючи фонди, брокерські компанії, банки та інші фінансові установи. Цей контроль включає перевірку дотримання законодавства та моніторинг фінансової стабільності установ.
 2. Дозвільна діяльність. CMVM уповноважена видавати дозволи на діяльність у сфері фінансових послуг, включаючи управління активами, інвестиційне консультування та дистрибуцію фінансових продуктів.
 3. Захист інвесторів. Одним з основних завдань комісії є захист прав та інтересів інвесторів. CMVM забезпечує, щоб усі фінансові операції проводилися відкрито, чесно та справедливо. У цьому контексті комісія розслідує скарги та претензії від інвесторів, а також може застосовувати штрафні санкції до порушників.
 4. Регулювання та розробка правил. CMVM розробляє правила та норми, які встановлюють стандарти для різних аспектів фінансової діяльності, включаючи діяльність роздрібних фондів у Португалії. Це включає правила проведення операцій на ринку, вимоги до фінансової звітності та стандарти корпоративного управління.
 5. Профілактика ризиків. CMVM аналізує та оцінює системні ризики, які можуть вплинути на стабільність фінансових ринків. Комісія використовує свої повноваження для запобігання ризикам, пов'язаним із фінансовими бульбашками, шахрайством та інсайдерською торгівлею.
 6. Міжнародна співпраця. CMVM активно співпрацює з міжнародними регуляторами та бере участь у міжнародних організаціях – таких, як ESMA (Європейський орган з цінних паперів і ринків) та IOSCO (Міжнародна організація комісій із цінних паперів). Ця співпраця допомагає обміну інформацією та кращим практикам у сфері регулювання фінансових ринків.
 7. Освіта та просвітництво. CMVM також надає великого значення освіті інвесторів, даючи доступ до інформаційних ресурсів та навчальних програм. Мета цих дій - підвищити рівень фінансової грамотності в населення, що важливо для захисту капіталовкладаників і підвищення їхньої впевненості у фінансових рішеннях.

CMVM працює в напрямку відповідності найкращим світовим стандартам у своїй сфері діяльності та адаптації португальських правил до змін у світовій фінансовій системі, що робить її ключовим стрижнем у структурі фінансового регулювання Португалії.

Види роздрібних фондів, які підлягають регулюванню в Португалії

Роздрібні фонди Португалії можуть бути класифіковані за різними критеріями, включаючи структуру управління, ступінь доступності для інвестування та вид цілей вкладень. Важливими категоріями є відкриті та закриті фонди, фонди безпосередніх капіталовкладень, а також змішані та спеціалізовані фонди. Регулювання кожного з цих видів спрямоване на забезпечення дотримання фінансових та операційних стандартів, а також захист інтересів капіталовкладників.

Відкриті фонди

Ці інвестиційні фонди дають можливість інвесторам будь-коли набувати чи реалізовувати частки за поточною ринковою вартістю активів фонду (чиста вартість активів). Відкриті фонди забезпечують високу ліквідність і гнучкість, що робить їх привабливими для широкого кола інвесторів. Вони часто інвестують у широко доступні фінансові інструменти – такі, як акції, облігації та фінансові ринки.

Закриті фонди

На відміну від відкритих, закриті фонди мають фіксовану кількість часток, які не збільшуються або зменшуються після їхнього початкового випуску. Інвестори можуть купувати частки лише під час первинної пропозиції, а продаж часток відбувається на вторинному ринку. Закриті фонди часто фокусуються на більш довгострокових стратегіях інвестування та можуть інвестувати в менш ліквідні активи.

Фонди безпосередніх інвестицій

Фонди безпосередніх вкладень передбачають пряме вкладення капіталу в інвестиційні активи, минаючи посередницькі чи похідні інструменти. Такі фонди можуть вкладатися в нерухомість, компанії (у приватному секторі фінансування чи венчурне фінансування) або в інфраструктурні проекти. Вони пропонують капіталовкладникам право брати участь безпосередньо в управлінні та розвитку об'єктів інвестицій, що потребує глибшого розуміння та аналізу ринку.

Кожен із цих видів фондів регулюється відповідно до португальських та європейських законів, щоб забезпечити їх прозорість, стабільність і доступність для капіталовкладників.

Процес створення роздрібного фонду в Португалії

Створення роздрібного фонду в Португалії – це багатоетапна процедура, яка потребує точного дотримання юридичних і регуляторних стандартів. Ця процедура передбачає низку ключових кроків, починаючи від попереднього планування та закінчуючи реєстрацією інвестфонду. Ось докладний опис кожного з цих кроків:

Попереднє планування

Першим кроком у створенні португальського роздрібного фонду є розробка концепції фонду, включаючи його інвестиційні цілі, стратегію та цільову аудиторію. На цьому етапі також важливо визначити структуру фонду, чи-то відкритий, закритий, змішаний чи спеціалізований фонд, а також вибрати юридичну форму – колективне інвестиційне партнерство, акціонерне товариство чи договірне управління.

Підготовка документації

Наступним кроком є підготовка документації, необхідної для реєстрації фонду. Пакет документів включає інвестиційний проспект, установчі документи інвестфонду, угоди з депозитарієм і керуючою організацією, а також політики ризик-менеджменту та комплаєнсу. Усі папери мають відповідати правовим нормам Португалії та європейським директивам.

Вибір керуючого і депозитарію

Прийняття рішення про керуючу фірму та депозитарію критично важливе, оскільки ці установи нестимуть відповідальність за управління активами та забезпечення їх безпеки. Ліцензія CMVM на управління інвестиційними фондами є обов'язковою для керуючої компанії. Для депозитарію потрібен дозвіл від ліцензованої фінансової установи, здатний забезпечити належне зберігання активів фонду.

Подання заяви в CMVM

Після підготовки всієї документації та вибору керуючого і депозитарію необхідно подати заявку до Комісії з ринку цінних паперів (CMVM), щоб отримати дозвіл на початок роботи фонду. Заява повинна включати всі підготовлені документи, докази відповідності регуляторним вимогам і детальний опис операційної моделі фонду.

Реєстрація і запуск

Після схвалення CMVM роздрібний фонд у Португалії може бути офіційно зареєстрований і запущений. На цьому етапі керуюча компанія починає активне залучення капіталу, маркетингові та продажні операції для залучення інвесторів.

Корпоративне управління та операційні вимоги для роздрібних фондів у Португалії

Корпоративне управління та операційні процеси відіграють ключову роль в управлінні роздрібними фондами Португалії. Ці аспекти регулюються жорсткими нормами, які мають на меті забезпечення прозорості, відповідальності та захисту інтересів інвесторів.

Вимоги до управління фондами
 • Структура управління. Кожен роздрібний фонд повинен мати чітко визначену структуру управління, яка передбачає призначення керуючого директора (або ради директорів залежно від форми фонду) та затверджених внутрішніх приписів. Ці правила повинні описувати процеси прийняття рішень, розподіл обов'язків і процедури ризик-менеджменту.
 • Політика управління фондом. Необхідно розробити та регулярно оновлювати політику інвестицій, яка відповідає поставленим цілям інвестування та обраній стратегії. Політика повинна включати критерії вибору активів, стратегії розподілу активів та рівні допустимого ризику.
 • Керівники фондів UCITS зобов'язані дотримуватися положень Директиви UCITS та Закону UCI. Потрібна наявність депозитарію для зберігання активів фонду.
Вимоги до менеджерів та операторів фондів
 • Компетенції та професійний досвід. Менеджери та оператори фондів повинні мати необхідну підготовку та досвід в управлінні фінансовими ресурсами. Їм потрібно пройти навчання за спеціалізованими програмами та мати ліцензії, видані Комісією з ринку цінних паперів (CMVM) або іншими регулювальними органами.
 • Етичні норми. Менеджери фондів зобов'язані дотримуватися високих стандартів професійної етики, включаючи чесність, справедливість і конфіденційність щодо інформації інвесторів.
Політики та внутрішні процедури управління
 • Управління ризиками. Роздрібні фонди в Португалії повинні мати розроблені системи управління ризиками, включаючи заходи з ідентифікації, оцінки та моніторингу всіляких ризиків у сфері фінансів. Ці системи повинні регулярно переглядатися та оновлюватись для забезпечення їх актуальності й ефективності.
 • Комплаєнс. Обов'язок фондів – дотримуватися законодавчих і регулювальних положень. Для цього передбачено функцію комплаєнсу, відповідальну за моніторинг дотримання законодавчих актів і внутрішніх політик.
Правила ведення бухгалтерії та звітності
 • Бухгалтерський облік. Фонди мають вести точний і прозорий бухгалтерський облік, який відображає усі фінансові операції. Облік повинен проводитись відповідно до визнаних стандартів фінансової звітності.
 • Звітність. Роздрібні фонди повинні регулярно надавати звіти CMVM та інвесторам. Ці звіти включають річну та піврічну фінансову звітність, звіти про доходи та витрати, а також інформацію про вартість активів і результати діяльності фонду.
 • Обов'язкові розкриття інформації. Португальські роздрібні фонди повинні розкривати всю важливу інформацію, яка може вплинути на рішення інвесторів, включаючи зміни в інвестиційній політиці, ризиках чи управлінні фондом.

Ці вимоги забезпечують належне управління роздрібними фондами та служать захисту інтересів інвесторів, сприяючи створенню прозорого та стабільного інвестиційного середовища в Португалії.

Обмеження інвестування та запозичення для роздрібних фондів у Португалії

Регулювання інвестиційної діяльності та запозичень для роздрібних фондів у Португалії встановлює суворі межі, метою яких є захист інвесторів і забезпечення стабільності фінансових ринків. Ці обмеження допомагають знизити ризики та запобігти потенційно небезпечним фінансовим операціям.

Інвестиційні обмеження для роздрібних фондів

Роздрібні фонди в Португалії підлягають низці інвестиційних обмежень, які гарантують диверсифікацію інвестицій і мінімізують ризики зосередження активів. Основні обмеження включають:

Обмеження по емітентам та інструментам:
 • Не більше 10% активів фонду можуть бути інвестовані в цінні папери чи грошові інструменти одного й того самого емітента.
 • Загальна сума інвестицій у депозити в одній і тій же фінансовій установі не повинна перевищувати 20% вартості активів фонду.
Обмеження за великими позиціями:

Інвестиції в активи, пов'язані з одним емітентом, що перевищують 5% вартості фонду, не повинні в сумі перевищувати 40% вартості активів фонду.

Спеціальні умови для облігацій та інших боргових зобов'язань:

У випадку купівлі критих облігацій, випущених банками ЄС, допускається збільшення ліміту інвестицій до 25% за умови, що такі облігації забезпечені відповідними активами.

Обмеження щодо запозичень та їх умови

Крім інвестиційних обмежень, роздрібні фонди в Португалії також підлягають суворим умовам запозичення, щоб забезпечити фінансову стабільність та управління ризиками. Основні обмеження включають:

 1. Короткострокові запозичення. Керуючі компанії можуть брати короткострокові кредити від імені фондів, але сумарна тривалість усіх запозичень протягом року не має перевищувати 120 днів, а обсяг запозичень – 10% вартості активів фонду.
 2. Запозичення на придбання нерухомості. Колективні інвестиційні компанії можуть брати кредити для придбання нерухомості, необхідної для прямого здійснення їх діяльності, в межах 10% від вартості активів фонду.
 3. Загальні обмеження на запозичення. Якщо статут колективної інвестиційної компанії передбачає можливість запозичень, загальна сума таких запозичень не повинна перевищувати 15% вартості активів фонду.

Ці обмеження регулюються та контролюються Комісією з ринку цінних паперів Португалії (CMVM), що забезпечує виконання всіх регуляторних вимог і підтримує високий рівень довіри з боку інвесторів.

Маркетинг і розподіл роздрібних фондів у Португалії

Маркетинг і розподіл роздрібних фондів у Португалії регулюються суворими нормами, які забезпечують прозорість, чесність і захист прав капіталовкладників.

Суб'єкти, уповноважені на маркетинг фондів

У Португалії маркетинг роздрібних фондів можуть здійснювати такі уповноважені суб'єкти:

 • Управляючі організації інвестиційних фондів: ці підприємства безпосередньо займаються управлінням активами фондів і їх просуванням серед потенційних інвесторів.
 • Депозитарії: фінансові установи, відповідальні за зберігання активів фондів, також можуть брати участь у маркетингових і розподільчих операціях.
 • Фінансові посередники: брокерські компанії та інші ліцензовані посередники, яким CMVM дозволяє здійснювати маркетингову діяльність щодо роздрібних фондів.
 • Інші організації: за умови отримання відповідного дозволу від CMVM інші організації також можуть проводити маркетинг фондів.

Регулювання маркетингових стратегій і стратегій з продажів

Маркетингові стратегії та стратегії з продажів для роздрібних фондів у Португалії підлягають суворому регулюванню для забезпечення дотримання етичних норм і захисту інвесторів. CMVM встановлює такі критерії:

 • Чіткість і точність даних. Усі маркетингові матеріали повинні бути чіткими, точними і не вводити в оману потенційних капіталовкладаників щодо ризиків і можливих доходів.
 • Дотримання законодавства. Рекламні кампанії повинні відповідати як локальним, так і міжнародним стандартам у питаннях фінансової реклами.

Аудиторія, якій можуть бути запропоновані роздрібні фонди

Роздрібні фонди в Португалії можуть пропонуватись різним колам інвесторів, включаючи індивідуальних осіб і підприємств-клієнтів. Особлива увага приділяється доступності фондів для дрібних вкладників, для яких важливим є отримання докладної та зрозумілої інформації про потенційні інвестиції.

Вимоги до інформаційної відкритості та реклами фондів

Вимоги до інформаційної відкритості та реклами роздрібних фондів у Португалії включають такі аспекти:

 • Проспекти та звіти: фонди зобов'язані надавати інвесторам проспекти з повними відомостями про інвестиційну політику, комісії, ризики та минулу прибутковість.
 • Регулярне подання звітів: фонди повинні регулярно публікувати звіти про свою роботу, включаючи річні та піврічні фінансові звіти.
 • Рекламні матеріали: всі рекламні матеріали повинні бути схвалені CMVM, щоб гарантувати їхню відповідність встановленим стандартам прозорості та чесності.

Забезпечення безпеки активів і захист прав інвесторів роздрібних фондів у Португалії

У сфері управління роздрібними фондами Португалії, ефективне корпоративне управління та суворий операційний контроль є ключовими елементами, що забезпечують прозорість, відповідальність і захист інтересів інвесторів. Для цього португальські регулятори встановили комплекс вимог і процедур, які охоплюють все – від структури управління фондами до детальних правил бухгалтерського обліку та звітності. Ці заходи спрямовані на створення стабільного та надійного інвестиційного середовища, в якому права кожного учасника ринку будуть захищені, а ризики мінімізовані.

Захист активів і вимоги до депозитаріїв

Правила зберігання активів

Для роздрібних фондів у Португалії чітко визначено правила зберігання активів, які повинні дотримуватися для забезпечення їх збереження та захисту від неправомірного використання. Активи фонду повинні зберігатися в депозитарії, який є ліцензованою та регульованою фінансовою установою. Депозитарій несе відповідальність за належне збереження та розподіл активів фонду від власних активів та активів інших клієнтів, що гарантує їх захист у випадку фінансових проблем чи банкрутства депозитарію.

Роль і відповідальність депозитаріїв

Депозитарії грають ключову роль у системі управління роздрібними фондами, виконуючи як функції зі зберігання активів, так і забезпечення контролю над діями управляючої компанії. Вони повинні перевіряти, що всі транзакції фонду відповідають застосовним законам і правилам. У випадку виявлення будь-яких порушень депозитарій повинен повідомити регуляторні органи та вживати відповідних заходів для забезпечення захисту інтересів капіталовкладників.

Механізми захисту прав інвесторів

Роздрібні фонди в Португалії мають забезпечувати інвесторам високий рівень захисту їхніх прав. Це включає точне та своєчасне розкриття відомостей про інвестиційну політику фонду, поточні результати, витрати та можливі ризики. Інвестори мають право на отримання регулярних звітів і доступ до повної інформації про вартість їх інвестицій.

Процедури звернення та скарг

У випадку виникнення суперечок чи скарг інвестори можуть звернутися до керуючої компанії фонду або безпосередньо до Комісії з ринку цінних паперів (CMVM). Кожен роздрібний фонд у Португалії повинен мати затверджені процедури звернення скарг, які мають бути доступними для інвесторів. Ці процедури повинні забезпечувати швидкий та ефективний розгляд скарг, за необхідності, з можливістю звернення до суду для захисту своїх прав.

Ці механізми та процедури спрямовані на забезпечення того, щоб роздрібні фонди в Португалії оперували в межах правового поля, прозоро та з дотриманням високих стандартів захисту інтересів інвесторів, забезпечуючи цим їхню довіру та впевненість в інвестуванні.

Оподаткування роздрібних фондів у Португалії

Роздрібні фонди в Португалії підлягають корпоративному податку (CIT) за загальною ставкою 21%, причому муніципальний податок і податкова добавка до державного податку не застосовуються. Доходи фонду – такі, як інвестиційні доходи, орендні платежі та капітальні прирости (за винятком тих, що відбуваються в податкових сховищах), не враховуються при розрахунку оподатковуваного прибутку; відповідно, пов'язані з ними витрати, включаючи фінансування та інші недопустимі до відрахування витрати, також виключаються з розрахунків.

Особливості оподаткування доходів фондів

У Португалії роздрібні фонди, що інвестують виключно в грошові ринки та банківські депозити, підлягають сплаті штампового збору за ставкою 0.0025% від їхніх загальних чистих активів на квартал, тоді як інші роздрібні фонди оподатковуються за ставкою 0.0125% на квартал. Ці податки враховуються під час розрахунку чистої вартості активів фонду.

Пільги та винятки для інвесторів

Нерезиденти Португалії, які вкладають у роздрібні фонди, можуть користуватися податковими преференціями на доходи, включаючи приріст капіталу від продажу часток чи їх ліквідації, за умови, що не більше 25% капіталу фонду прямо чи опосередковано не належить резидентам Португалії. Також потрібне надання підтвердження статусу нерезидента та відсутність виплат доходів на рахунки, відкриті на ім'я невизначених третіх осіб.

Міжнародні аспекти та вплив міжнародних угод на оподаткування

Португалія бере активну участь у міжнародних податкових угодах, які можуть впливати на оподаткування прибутку, отриманого з роздрібних фондів. Ці угоди допомагають уникнути подвійного оподаткування та дають змогу зменшити податкові тарифи, залежно від умов угоди між країнами. Це робить інвестування в португальські фонди привабливішим для міжнародних інвесторів, сприяючи припливу іноземних капіталів на португальський фінансовий ринок.

Висновок

На закінчення, процес реєстрації та управління роздрібними фондами в Португалії потребує глибокого розуміння місцевого законодавства та регуляторних вимог. Дуже важливо враховувати всі сторони питання, від податкового регулювання та корпоративного управління до захисту активів і прав інвесторів. Правильне дотримання встановлених розпоряджень не тільки сприяє ефективному та безпечному управлінню фондами, а й зміцнює довіру інвесторів, сприяючи привабливості Португалії як юрисдикції для інвестиційних проектів.

Якщо Вас зацікавила реєстрація фонду в Португалії, Ви можете записатись на консультацію, звернувшись до IQ Decision UK зручним для Вас способом (телефон, e-mail, skype). Ми готові проконсультувати Вас і надати необхідні послуги з супроводу в створенні інвестиційного фонду в ЄС.